De 14. November 2022 fënnt deen éischten nationalen Hackathon ënnert dem Motto 'Le futur de l'éducation' am House of Startups tëscht 08:30 an 20:30 Auer statt.

Wärend 12 Stonne schaffe Schülerinne/ Schüler ab 16 Joer an aner Memberen aus der Schoulcommunautéit (Direktiounsmembren, Léierpersonal, Membere vum Service Educatif ...), Elteren a Leit aus der Aarbechtswelt a Gruppen un den Defie vun der Educatioun a proposéieren hir Léisungen zu dësen.

Begleet gi si daagsiwwer vu Coachen, Mentoren an Experten, déi si bis de Moment vun der Präsentatioun virum Jury begleeden.

Sidd Dir och interesséiert d'Zukunft vun der Educatioun matzegestalten? Da mellt Iech ënner dësem Link un.